ارزیابی چرخه حیات LCA

مزایای ارزیابی چرخه حیات

ارزیابی چرخه حیات رویکردی کلی نگر دارد، به طوری که تمامی ورودی‌ها و رهایش‌های ضروری در خیلی از مراحل و عملیات‌های چرخه حیات در درون مرزهای سیستم لحاظ می‌شود. قدرت LCA در این است که نگرانی‌های زیست محیطی را فراتر از یک مسئله خاص بسط می‌دهد و می‌کوشد محدوده وسیعی از مسائل زیست محیطی را با استفاده از روشی کمّی برای تصمیم گیرندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. دید جامع LCA در جلوگیری از جا‌به‌جایی مشکل مفید است، مثلاً از یک بخش LCA به بخش دیگر، از یک ناحیه به ناحیه دیگر و یا از یک مشکل زیست محیطی به مشکلی دیگر.

از LCA می‌توان جهت رسیدن به اهداف زیر بهره برد:
• فراهم کردن کامل‌ترین تصویر ممکن از اثرات متقابل فعالیت‌ها با محیط زیست
• شناسایی پیامدهای زیست محیطی و مراحل چرخه حیات اصلی یا “نقاط حساس ” سهیم در این پیامدها
• مقایسه پیامدهای زیست محیطی محصولات، فرآیندها یا فعالیت‌های جایگزین
• درک ماهیت کلی و بهم پیوسته پیامدهای زیست محیطی حاصله از فعالیت‌های انسانی
• ارائه اطلاعات به تصمیم گیرندگان از اثرات زیست محیطی این فعالیت‌ها و شناسایی فرصت‌های بهبود زیست محیطی

مراحل ارزیابی چرخه حیات (LCA)

طبق استانداردهای ایزو ۱۴۰۴۰ و ایزو ۱۴۰۴۴، ارزیابی چرخه حیات در چهار مرحله انجام می‌شود:
۱- تعیین هدف و دامنه کاربرد (Goal and scope definition)
۲- تجزیه و تحلیل سیاهه (Inventory analysis)
۳- ارزیابی پیامد (Impact assessment)
۴- تفسیر (Interpretation)

آخرین دیدگاه‌ها
    اجرا شده توسط: همیار وردپرس