تهیه نقشه های موضوعی با GIS

تهیه نقشه های طبیعی​

تهیه نقشه های شهری​

تهیه نقشه های صنعتی و معدنی

 • نقشه زمین شناسی

 • نقشه خاک شناسی

 • نقشه نوع پوشش گیاهی

 • نقشه تراکم پوشش گیاهی

 • نقشه منابع آب زمینی و زیر زمینی

 • نقشه مخاطرات طبیعی

 • نقشه توپوگرافی و شکل زمین

 • نقشه کاداستر شهری

 • نقشه تقسیمات سیاسی

 • طرح تفضیلی

 • نقشه خطوط انتقال آب، برق و گاز

 • نقشه کاربری اراضی/فرم اراضی

 • برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش

 • مکان یابی و جانمایی

 • نقشه مسیر دسترسی

 • نقشه پتانسیل های معدنی

 • پایش حجم مواد معدنی و باطله

انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرایی GIS

تحلیل های جغرافیایی 

انواع تحلیل های کاربردی

انجام انواع تحلیل های آماری

 • مکان یابی (AHP,ANP,NN)

 • مسیریابی

 • شبکه های زیرساختی

 • درون یابی و تهیه نقشه های مرتبط

 • انواع پهنه بندی ها تغییرات کاربری و …

 • آماده سازی و تولید نقشه های موضوعی

Neural Network Analysis

 • Model Builders

 • Geo Data Mining

 • Geo Marketting, Etc

 • AutoCad

 • Sketchup

 • SPSS

تحلیل های پارامتری و ناپارامتری (آزمون های مقایسه پارامتری، آزمون نرم ال بودن داده ها، تحلیل واریانس و …)

 • انواع ضرایب همبستگی و روابط (اسپیرمن، پیرسون، گاما و …)

 • انواع رگرسیون (مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی)

 • تحلیل کوواریانس و تکرار مکرر

 • تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی)

 • تحلیل خوشه ای

 •  

 •  

اجرا شده توسط: همیار وردپرس